Více o projektu

Školení projektu Adaptabilita pokračují podzimními běhy!

Školení problematiky REACH na podzim pokračují druhou částí zaměřenou především na zaměstnance konkrétních firem. Kurzy budou více zaměřeny na jejich konkrétní problémy a potřeby s cílem prohlubovat znalosti pracovníků, kteří budou zpracovávat dokumentaci podle požadavků nařízení REACH. Stále ještě existuje možnost pro přihlášení se k účasti na těchto kurzech, nejlépe ve skupinách. Informujte se u našich kontaktních pracovníků.

Od ledna 2008 bude školení REACH pokračovat třetí částí, která bude věnována především metodám a postupům plnění dílčích požadavků a povinností nařízení REACH s důrazem na otázky registrace a předregistrace.

V praxi to znamená, že školení budou zaměřena především na předávání informací a znalostí o doprovodných materiálech nařízení REACH, tedy na konkrétní postupy implementace jednotlivých částí nařízení, která připravila Evropská komise (EK) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v rámci tzv. implementačních projektů REACH (RIPs) a návodů (Guidance Documents).

Účastníci kurzů budou postupně seznámeni se základy práce s IUCLID 5 (formátem technické dokumentace žádosti o registraci), metodami identifikace látek pro registraci, zásadami předregistrace, zásadami práce v SIEF (Fórech pro výměnu informací o látkách – Substance Information Exchange Forums), se základy práce s informacemi pro registraci látek, hodnocením rizik registrovaných látek, metodami QSAR pro expertní hodnocení vlastností látek, klasifikací látek podle směrnice 67/548/EHS, GHS klasifikací, s postupy a zkoušením a základy hodnocení toxicity, ekotoxicity a osudu a chování látek v životním prostředí.

Začátkem září zahájil projekt Adaptabilita i druhou část navazující na problematiku REACH, a to vzdělávací aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Frekventanti tohoto kurzu budou v jeho průběhu seznámeni se širokým okruhem otázek, které se týkají problematik, životně důležitých pro budoucnost firmy. Postupně budou probrána témata jako: Kde sehnat prostředky na podporu pro řešení projektů výzkumu a vývoje?(z rozpočtu České republiky; ze strukturálních fondů; v oblasti mezinárodní spolupráce); Jak vypracovat projekt na získání podpory pro VaV a jak ho řešit; Upozornění na nejčastější chyby, kvůli kterým projekt není akceptován; Základy informací o inovacích; VaV jako součást inovačního procesu; Základy ochrany duševního vlastnictví; Kde hledat výzkumnou pomoc při řešení vašich problémů? Jak mohou inovace pomoci vaší firmě překonat dopady nové chemické legislativy (REACH).

Do konce roku 2007 proběhne minimálně 11 vzdělávacích akcí jak problematiky REACH tak problematiky VaVI.

Těšíme se na Vaši hojnou účast!ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.