REACH a VaV

REACH – registrace, hodnocení a povolování chemických látek

Bylo schváleno stěžejní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice EP a Rady 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS a 2000/21/ES s platností od 1.6. 2007.

V praxi to znamená, že bez registrace nesmějí být látky dotčené nařízením vyráběny, dováženy ani obchodovány Česká legislativa převzala toto nařízení bez výhrad jako součást svého národního práva. Pro cílové skupiny projektu znamená implementace nařízení REACH zásadní změnu ekonomických a technologických podmínek. Cílovými skupinami projektu jsou malé, střední, velké společnosti, ale i mikrospolečnosti a jejich zaměstnanci z oblasti chemického a navazujících odvětví zpracovatelského průmyslu (především plastikářského, papírenského, textilního a automobilového průmyslu) na celém území ČR mimo Hlavního města Prahy.

Svaz chemického průmyslu ČR plně podporuje strategii nové chemické legislativy se základními cíli, kterými jsou:

 • ochrana lidského zdraví a životního prostředí
 • udržení a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu Evropské unie
 • podpora forem testování, které snižují využívání laboratorních zvířat
 • soulad s mezinárodními závazky EU vůči WTO

Pro podporu funkční, pokud možno bezproblémové aplikace bez zásahů do konkurenceschopnosti českého chemického průmyslu.

Ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací (AVO) a dalšími partnery, jsme v rámci projektu připravili SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE VÝZKUMU, VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ. Cílem školení je, s ohledem na nové evropské nařízení REACH, přispět k posílení konkurenceschopnosti chemických a dalších podniků formou podpory výzkumu, vývoje a zavádění nových produktů na trh (inovací). Specializované školení bude probíhat formou individuálního školení pro zaměstnavatele (přímo v podnicích, rozsah 24 hodin) a skupinového školení pro zaměstnance (semináře v krajích po celé ČR, rozsah 120 hodin).

Termín: průběžně od září 2007 do června 2008.

Plán specializovaného školení zaměstnanců k problematice výzkumu, vývoje, inovací a projektového řízení:

Realizovaná školení:

 1. Ústecký kraj (zahájení 13.9., ukončení 9.11.2007)
 2. Moravskoslezský kraj (zahájení 20.9., ukončení 16.11.2007)
 3. Středočeský kraj (zahájení 26.9., ukončení 23.11.2007)
 4. Jihomoravský kraj (zahájení 4.10., ukončení 30.11.2007)

Připravovaná školení:

 1. Pardubický kraj (zahájení 31.1., ukončení 4.4.2008)
 2. Olomoucký kraj (zahájení 7.2., ukončení 11.4.2008)
 3. Liberecký kraj (zahájení 14.2., ukončení 18.4.2008)
 4. Plzeňský kraj (zahájení 21.2., ukončení 25.4.2008)
 5. Celá Česká republika (zahájení 3.4., ukončení 16.5.2008)

Změna termínu a místa konání školení vyhrazena. Sledujte proto tyto www stránky, kde budou vždy nejaktuálnější informace ohledně konání jednotlivých školení (aktuální informace o obou typech školení je ve spodní části stránky).ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.