Komu je projekt určen?

Cílovými skupinami jsou zaměstnavatelé i zaměstnanci z celé ČR, mimo regionu hl. města Prahy. Přínosem pro zaměstnavatele – zpracovatele a výrobce chemických látek bude posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů v oblastech nové chemické legislativy REACH a posílení rozvoje nových výzkumných, vývojových a inovačních aktivit s ohledem na nové změny v odvětví. Vzdělávací aktivity rozšíří znalosti této cílové skupiny o probíhajících strukturálních změnách v odvětví a pomohou jim v rozvoji jejich podnikání i při vytváření strategií podnikání v reakci na tyto změny. Je zřejmé, že vzdělávacími aktivitami, zaměřenými na praktické otázky, vyplývajícími z převzetí nové chemické legislativy, musí projít i zaměstnanci.

Proškolení zaměstnanci budou schopni nové poznatky uplatňovat v praxi a pomohou co nejlépe zvládnout požadavky nařízení REACH s co nejmenšími dopady na produktivitu a následnou konkurenceschopnost českého chemického průmyslu (minimalizace a optimalizace dodatečných nákladů, časových prodlev či snížení administrativních chyb).

Obdobně i školení v oblasti výzkumu, vývoje a inovací přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti českého chemického průmyslu v evropském, resp. ve světovém měřítku pomocí nových technologií, materiálů, výrobků a služeb. K tomu rovněž přispěje i předpokládaná příprava a realizace nových rozvojových programů s pozitivním dopadem na tvorbu nových pracovních míst a rozvoje lidských zdrojů. Školení navíc přispěje k lepší orientaci v možnostech získávání zdrojů z fondů EU, obzvláště pak ze 7. Rámcového programu.

O absolvování vzdělávacích aktivit projektu Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR získá cílová skupina zaměstnavatelů osvědčení a účastníci kurzů z řad zaměstnanců certifikát.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.