Klíčové aktivity realizace projektu

 1. Koordinace a řízení projektu

  Koordinační a řídicí činnost celého projektu, včetně realizace výběrových řízení na dodavatele, resp. spoluřešitele, proškolení realizačního týmu, koordinace, administrace a řízení projektu.

 2. Otevření a vybavení regionálních pracovišť

  Zřízení tří kontaktních poradenských pracovišť v krajích s vysokou koncentrací chemické výroby, a to pro Středočeský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.

 3. Příprava specializovaných vzdělávacích modulů a vzdělávacích materiálů k problematice REACH

  Na základě výběrového řízení bude vybrán odborný dodavatel služeb, který zpracuje školicí a vzdělávací materiály projektu k problematice REACH v rozsahu min. 50 stran

 4. Příprava specializovaných vzdělávacích modulů a materiálů k problematice výzkumu, vývoje a inovací a projektovému managementu

  Na základě výběrového řízení bude vybrán odborný dodavatel služeb, který zpracuje školicí a vzdělávací materiály projektu k této problematice v rozsahu min. 50 stran

 5. Individuální specializované školení zástupců zaměstnavatelů k problematice REACH

  Vysoce specializované školení zástupců zaměstnavatelů v problematice REACH s vazbou na ostatní vzdělávací aktivity. Zástupci zaměstnavatelů tak získají celkový přehled o problematice v širších souvislostech s ohledem na podmínky změn trhu. Toto školení budou zajišťovat externí dodavatelé školicích služeb přímo ve firmách.

 6. Odborné školení zaměstnanců k problematice REACH

  Vysoce specializované školení odborných pracovníků – zaměstnanců k problematice REACH. Zaměstnanci získají schopnost implementovat systém REACH v podnicích, v případě potřeby i schopnost proškolovat další zaměstnance společnosti. Předpokládaná kapacita kurzu je 90 osob. Jedná se o skupinová školení.

 7. Individuální školení zástupců zaměstnavatelů k problematice výzkumu, vývoje, inovací a projektového řízení

  Vysoce specializované školení zástupců zaměstnavatelů k dané problematice s vazbou na ostatní vzdělávací aktivity. Zástupci zaměstnavatelů tak získají celkový přehled o problematice v širších souvislostech s ohledem na podmínky změn trhu. Účastníci získají schopnost iniciovat nové výzkumné aktivity zaměstnavatele, včetně zapojení do mezinárodních konsorcií VaV, resp. řešit speciální úkoly VaV. Kurzy budou probíhat formou individuálních školení přímo ve společnosti.

 8. Odborné školení zaměstnanců k problematice VaV, inovací a projektového řízení

  Vysoce specializované školení odborných pracovníků – zaměstnanců k problematice VaV, inovací a projektového řízení. Zaměstnanci získají schopnost připravovat a realizovat v podnicích nové VaV záměry a inovace. Nové znalosti umožní pracovníkům rychleji identifikovat, připravit a realizovat nové aktivity v podnicích vedoucích k tvorbě nových pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti zaměstnavatelů. Kurzy budou probíhat formou skupinových školení (9 skupin po cca 8 - 12 účastnících).

 9. Individuální školení zaměstnanců zajišťované pracovníky SCHP ČR

  Systematické dlouhodobé vzdělávací aktivity, které zajistí kontakt s cílovou skupinou po celou dobu realizace a současně umožní sledovat výsledky vzdělávání v praxi – zpětná vazba. Podle potřeby budou v pravidelných intervalech kurzů (1x za 3 měsíce) vybraní pracovníci seznámeni s novinkami, změnami a možnostmi řešení. Půjde o praktické aplikace řešení problematiky na konkrétních příkladech z podnikové praxe. Organizace bude zajištěna formou individuálního školení v podnicích.

 10. Příprava a uspořádání dvou celorepublikových vzdělávacích konferencí

  Jedná se o úvodní a závěrečnou konferenci k projektu Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR se zaměřením na zvyšování konkurenceschopnosti chemického průmyslu prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů a inovací. Předpokládaná kapacita 100 účastníků.

 11. Propagace a prezentace projektu

  Zpracování a tvorba letáků, propagačních materiálů, internetových stránek, tiskových zpráv. Tyto aktivity budou realizovány průběžně během celé doby trvání projektu.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.