Cíl projektu

Základní informace

Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR) se ucházel o finanční podporu z OP RLZ v rámci třetí výzvy na prioritu 4 Adaptabilita a podnikání, číslo opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti v grantovém schématu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací, v oblasti zásahu Flexibilita pracovní síly, podnikatelská činnost, inovace, informační a komunikační technologie (osoby, firmy). Délka trvání projektu je 22 měsíců (zahájení 24.10.2006, ukončení 30.8.2008).

Na základě projektu Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR byla uzavřena Dohoda o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR v rámci OP RLZ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF ve výši 19 mil. Kč (podíl příspěvku ESF 75%, podíl národního spolufinancování 25%). Projekt byl zahájen 25. října 2006 a bude ukončen 31. srpna 2008. Snahou SCHP ČR bude navázat na projekt i po jeho ukončení buď v rámci nového projektu na podporu RLZ nebo na komerční bázi

Realizační tým tvoří 10 odborníků, projekt zastřešuje hlavní manager – ředitel SCHP ČR Ing. Ladislav Novák. Pracovní tým dále tvoří odborník problematiky REACH SCHP ČR Ing. Vladimír Janeček; odborník problematiky VaV Ing. Martin Šilhan PhD., MBA; odborník pro odpovědné podnikání Ing. Ladislav Špaček, CSc.; hlavní konzultant – školitel Ing. Dana Hendrychová; školitel – specialista Ing. Oldřich Petira CSc.; konzultant – koordinátor pro Ústecký kraj Ing. Lubomír Štěpán; konzultant – koordinátor pro Středočeský kraj Ing. Alena Krejčová; konzultant – koordinátor pro Moravskoslezský kraj Ing. Pavel Pavlas MBA a administrátor projektu paní Jitka Hachová.

Co je cílem projektu?

Projekt Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR svým zaměřením a charakterem cílů navazuje kromě priority OP RLZ i na řadu dalších klíčových strategických dokumentů jak národních (Národní rozvojový plán, Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, Národní akční plán zaměstnanosti a strategické dokumenty jednotlivých krajů), tak unijních, především na Lisabonskou strategii.

Cílem projektu je připravit výrobce, zpracovatele a obchodníky v chemickém průmyslu ČR a navazujících sektorech na očekávané změny na evropských a světových trzích v důsledku zavádění nové chemické legislativy, kterým je nařízení REACH. Dalšími cíli jsou stabilizace a vznik dlouhodobě udržitelných pracovních míst, podpora výzkumu, vývoje, inovací a transferu nových technologií, podpora exportní výkonnosti chemického průmyslu a navazujících odvětví a v neposlední řadě zlepšení životního prostředí a bezpečnosti práce v průmyslu, včetně snížení rizika chorob z povolání.

Záměrem je zvýšení a rozšíření znalostí, profesních kompetencí a schopností zaměstnavatelů a zaměstnanců chemických podniků v problematice REACH a v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a projektového řízení a tím posílení konkurenceschopnosti celého chemického průmyslu i průmyslů navazujících se zvláštním zřetelem na malé a střední podniky.

V České republice bylo k únoru 2006 evidováno 811 společností, podnikajících ve výrobě chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (OKEČ 24). SCHP ČR zastupuje více než 100 významných chemických podniků ČR, které zaměstnávají více než 100 tis. zaměstnanců a tvoří cca 80 % výkonu odvětví. Podle předběžného průzkumu se očekává velký zájem o vzdělávací aktivity realizované na základě tohoto projektu. Chceme oslovit všechny subjekty (!) chemického průmyslu bez ohledu na počet zaměstnanců. Takových subjektů je v ČR řádově stovky až tisíce. Předpokládáme, že minimálně 100 průmyslových podniků bude zapojeno do bezplatných vzdělávacích aktivit podle tohoto přijatého projektu.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.