Návrh na zařazení látek do „kandidátského“ seznamu

Evropská agentura pro chemické látky zahájila dne 30.6.2008 na svých webových stránkách první veřejnou konzultaci k 16 návrhům na identifikaci látek vzbuzujících velké obavy (SVHC). Návrhy byly připraveny členskými státy s cílem zařadit tyto látky do prvního „kandidátského seznamu“ látek, které mohou případně podléhat povolování podle nařízení REACH. Po skončení konzultační fáze upraví výbor členských států agentury dokumentace k navrženým látkám podle obdržených připomínek. Následně pak agentura tyto látky umístí do tzv. „kandidátského“ seznamu látek, které mohou být případně vloženy do seznamu látek podléhajících povolení – příloha XIV nařízení REACH. „Kandidátský“ seznam látek bude publikován na webových stránkách agentury a bude pravidelně aktualizován v případě, kdy budou další látky identifikovány jako látky vzbuzující velké obavy. Agentura plánuje zveřejnit první seznam do konce října 2008.

Veřejná konzultace pro identifikaci látek vzbuzujících velké obavy probíhá na následujících webových stránkách: http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.aspESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.