Implementační projekty REACH – aktuální stav k 20.3.2008

Příprava na implementaci nařízení REACH probíhá formou tzv. implementačních projektů REACH (REACH Implementation Projects, tzv. RIPs). Projekty připravují vybrané firmy ve spolupráci s členskými státy, průmyslem a nevládními organizacemi, organizačně přípravu zajišťuje Evropská komise. Cílem projektů je v úzké spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty vyvinout příručky - metodické návody – tzv. „technical guidance documents“ k plnění povinností stanovených nařízením REACH.

Přehled implementačních projektů REACH:
RIP 1 Popis procesu
RIP 2 Vývoj IT systémů (databáze IUCLID a REACH – IT)
RIP 3 Příručky pro průmysl
RIP 4 Příručky pro úřady
RIP 5/6 Založení Agentury

RIP 3 - příručky pro průmysl - celkem 10 projektů
RIP 3.1 Příručka o registraci
RIP 3.2 Příručka o přípravě zprávy o chemické bezpečnosti
RIP 3.3 Příručka o informačních požadavcích na vlastnosti látek
RIP 3.4 Příručka o sdílení dat
RIP 3.5 Příručka o požadavcích na následné uživatele
RIP 3.6 Příručka o klasifikaci a označování podle GHS
RIP 3.7 Příručka o přípravě dokumentace k žádosti o povolení
RIP 3.8 Příručka o plnění povinností pro předměty
RIP 3.9 Příručka o provádění socio-ekonomické analýzy
RIP 3.10 Příručka pro identifikaci a pojmenování látek v REACH

Připravené nástroje a příručky:
Navigátor - nástroj ke stanovení povinností podle REACH a nalezení příslušné příručky pro jejich splnění a příručka k navigátoru.

Příručky převážně pro průmysl:

 • Příručka o registraci (RIP 3.1) - v únoru 2008 byla vydána revize
 • Příručka pro meziprodukty (RIP 3.1) - v únoru 2008 byla vydána revize
 • Příručka o polymerech (RIP 3.1) - v březnu 2008 byla vydána revize
 • Příručka o PPORD (RIP 3.1) - v únoru 2008 byla vydána revize
 • Příručka o sdílení dat (RIP 3.4)
 • Příručka pro následné uživatele (RIP 3.5)

Příručky převážně pro úřady:

 • Příručka o hodnocení (RIP 4.1/4.2)
 • Příručka pro přípravu přílohy XV pro účely C&L (RIP 4.4)
 • Příručka o identifikaci látek vzbuzujících velké obavy (SVHC) (RIP 4.4)
 • Příručka pro přípravu přílohy XV pro účely omezování (RIP 4.4)
Příručky o různých metodách:
 • Příručka o identifikaci látky (RIP 3.10)
 • Příručka o IUCLID

Příručky jsou publikovány na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (http://echa.europa.eu ). Předpokládá se, že příručka o registraci a příručka pro následné uživatele budou přeloženy do všech jazyků členských států EU, z ostatních budou přeloženy pouze souhrny. Překlady zajišťuje Agentura.

RIP 3.2-2 příručka o hodnocení chemické bezpečnosti a o zprávě o chemické bezpečnosti (CSA/CSR) je v současné době v závěrečné fázi přípravy.
Konsorcium firem, které projekt připravuje, vede CEFIC. Návrh byl poprvé prezentován v květnu 2007. Testovací fáze ve firmách byla ukončena v srpnu 2007. O návrhu se diskutovalo na workshopu v Aroně. Finální příručka se očekává na konci března 2008.

RIP 3.3 Informační požadavky – příručka pro průmysl o informačních povinnostech a testovacích strategiích (použití in-vivo a in-vitro dat, (Q)SARs, chemické kategorie, informace o expozici). Konsorcium firem vede CEFIC. Příručka byla dokončena, ale nebyla doposud publikována. Bude začleněna do RIP 3.2 jako samostatná příručka.

RIP 3.6 Příručka o klasifikaci, označování a balení - CLP (návrh nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ) implementující Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS).
Projekt zahájen na podzim 2007, bude se skládat z individuálních projektů, koordinaci bude zajišťovat JRC/ECB. Ukončení projektu se očekává koncem roku 2008 nebo na začátku roku 2009.

RIP 3.7 Povolování - příručka pro průmysl, jak postupovat při žádosti o povolení výroby a použití prioritních látek. Projekt má zpoždění, závěrečná zpráva se očekává do první poloviny roku 2008

RIP 3.8 Látky v předmětech Příručka pro průmysl pro registraci látky v předmětu
V současné době je předmětem projednávání

RIP 3.9 Socio-ekonomická analýza Příručka pro průmysl pro přípravu socio-ekonomické analýzy. Finální příručka je očekávána v polovině roku 2008.

RIP 4.3/4.5 Příloha XIV a prioritizace pro hodnocení
Příloha XIV- připravuje se závěrečná příručka
Prioritizace - dokončení květen/červen 2008ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.