Základní informace o projektu

Projekt "Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR"

Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti zpracovatelů v chemickém průmyslu České republiky a navazujících odvětví ve vazbě na očekávané změny na evropských a světových trzích v důsledku zavádění nové chemické politiky EU, představované především nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Řešitelem projektu je Svaz chemického průmyslu České republiky, který při řešení navazuje na modelové studie ekonomických a socio-ekonomických dopadů implementace nařízení REACH. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.